servisní podmínky

Příloha č. 1 Obchodních podmínek: Podmínky servisu

Vzájemná práva a povinnosti Příjemce a Poskytovatele, týkající se servisních služeb poskytovaných k dodanému Zboží

Definice

  1. V těchto Podmínkách servisu
   1. Servis“ znamená služby údržby a obměny Komponentů poskytované Poskytovatelem Příjemci po předání Zboží v rozsahu a ceně smluvené oběma stranami. Poskytovatel poskytuje Servis pouze na území České republiky a Slovenska.
   2. Poskytovatel“ znamená společnost ATHELAS Computing s.r.o., IČO: 06833748, se sídlem Šárecká 1023/25, 160 00, Praha 6, Česká republika;
   3. Příjemce“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která využívá služeb Servisu
   4. Smlouva o poskytování servisu“ znamená smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Příjemcem, jehož vznik Příjemce stvrdí výběrem zaklikávacího pole „Chci využít servis“ v E-shopu nebo sdělením Poskytovateli prostřednictvím elektronické komunikace, poté, co si v nabídce Poskytovatele zvolil Servisní balíček dle svého přání.
   5. „Servisní balíček“ znamená soubor služeb poskytovaných v rámci servisu. Jednotlivé servisní balíčky se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb a cenou.
   6. „Servisní dokumentace“ je elektronický soubor s informacemi o obsahu Sestavy a prováděném Servisu, který vede Poskytovatel.
   7. „Servisní kontrola“ znamená soubor úkonů provedených Poskytovatelem na základě jedné Objednávky servisu
   8. „Objednávka servisu“ znamená výzvu Příjemce Poskytovateli k provedení Servisu v určitém časovém intervalu odpovídajícím potřebě vyplývající z podstaty Zboží, ke kterému je poskytován Servis. Výzvu učiní Příjemce samostatně, nebo v reakci na upozornění Poskytovatele, že dle Servisní dokumentace, kterou Poskytovatel vede ke Zboží, nastal čas, kdy je vhodné provést Servisní kontrolu.
  2. Proces uzavření dohody o poskytování servisu
   1. Poskytovatel prostřednictvím E-shopu a webových stránek www.toplinecomp.cz nabízí Uživatelům uzavření Smlouvy o poskytování servisu. Nabídkou na uzavření Smlouvy o poskytování servisu ze strany Poskytovatele je zobrazení volby Servisních balíčků a volitelného pole “Chci využít servis“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
   2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Poskytovatele na uzavření Smlouvy o poskytování servisu podle odst. 2.1 této přílohy Obchodních podmínek ze strany Příjemce se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Odeslat“ nebo odsouhlasením obsahu nabídky Příjemcem prostřednictvím e-mailu.
   3. Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 2.2 této přílohy Obchodních podmínek je uzavřena Smlouva o poskytování servisu.
   4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 2.2 Příjemcem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop, nebo momentem kdy e-mail s odsouhlasením obsahu nabídky Příjemcem dojde na server e-mailového klienta Poskytovatele.
   5. Poskytovatel zašle Příjemci e-mailovou zprávu o uzavření Smlouvy o poskytování servisu, a to na e-mailovou adresu zadanou Příjemcem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
   6. Veškerý obsah týkající se Servisu prezentovaný v rámci uživatelského prostředí E-shopu nebo na webových stránkách www.toplinecomp.cz je pouze informativní a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu o poskytování servisu.
  3. Smlouva o poskytování servisu
   1. Uzavřením Smlouvy o poskytování servisu vstupují v účinnost následující ustanovení:
    1. Příjemce vyjadřuje závazek odebírat od Poskytovatele služby Servisu k zakoupenému Zboží, a to v rozsahu daném zvoleným Servisním balíčkem.
    2. Smlouva o poskytování servisu se uzavírá na dobu neurčitou.
    3. Příjemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli jednorázový poplatek za uzavření Smlouvy o poskytování servisu ve výši, která je uvedena u nabídky Servisu v uživatelském prostředí E-shopu nebo která je mu před potvrzením objednávky sdělena Poskytovatelem prostřednictvím elektronické komunikace.
    4. Poskytovatel se zavazuje vést ke Zboží, k němuž byl Příjemcem objednán Servis, Servisní dokumentaci.
    5. Uzavřením Smlouvy o poskytování servisu vzniká Příjemci nárok na prodlouženou záruku v délce 36 měsíců na práce provedené v Sestavě na míru. Záruka se nevztahuje na případy popsané v bodech 4.22 a 4.23 Obchodních podmínek.
    6. Poskytovatel má právo až do momentu předání Zboží Příjemci od Smlouvy o poskytování servisu odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Smlouvy o poskytování servisu se považuje i právní jednání Poskytovatele spočívající v oznámení Příjemci, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
    7. Příjemce může vypovědět Smlouvu o poskytování servisu kdykoli v průběhu jejího trvání. Výpovědní doba činí 30 dní počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci podání výpovědi. Výpověď smlouvy musí Příjemce zaslat Poskytovateli písemně formou elektronické komunikace na adresu sales(zavináč)toplinecomp.cz nebo formou dopisu doručeného na adresu sídla Poskytovatele.
    8. Cena poskytovaných servisních služeb se řídí sazebníkem Poskytovatele uvedeným na adrese: www.toplinecomp.cz/servis-2. Cenu každé Servisní kontroly sdělí Poskytovatel Příjemci před přijetím objednávky.
    9. Příjemce se zavazuje uhradit cenu Servisní kontroly nejpozději do 7 dnů od provedení Servisní kontroly na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem.
    10. Vypoví-li Příjemce Smlouvu o poskytování servisu, je povinen uhradit Poskytovateli veškeré případné služby Servisu, které Poskytovatel provedl na základě objednávky servisu v době mezi poslední uhrazenou Servisní kontrolou a dnem zániku Smlouvy o poskytování servisu, jakož i náklady na Komponenty, které si Příjemce od Poskytovatele v uvedeném období objednal.
    11. Vypoví-li Příjemce Smlouvu o poskytování servisu dříve než po uplynutí 36 měsíců od dodání Zboží, zaniká jeho nárok na prodlouženou záruku na práce provedené v Sestavě na míru a záruční doba na tyto práce se zkrátí na 24 měsíců.
  4. Způsoby provádění Servisu
   1. Servisní kontrolu týkající se fyzického stavu Komponentů a Sestavy provádí Poskytovatel na místě u Příjemce.
   2. Servisní kontrolu softwarového nastavení Komponentů v Sestavě může Poskytovatel vykonávat i na dálku, zejména přes přístup ke vzdálené ploše počítače – Sestavy.
   3. Příjemce je povinen umožnit Poskytovateli ve smluveném termínu Servisní kontroly přístup k Sestavě.
  5. Zprostředkování nových Komponentů
   1. Součástí Servisního balíčku může být služba zprostředkování nákupu nových komponentů.
   2. Službu zprostředkování nákupu Komponentů poskytuje Poskytovatel pro Komponenty, které si Příjemce přeje nahradit za novější či jiný model.
   3. Poskytovatel v rámci služby provede pro Příjemce výběr Komponentů vhodných k náhradě stávajícího Komponentu z hlediska celkového nastavení a výkonu Sestavy.
   4. Příjemce je povinen sdělit Poskytovateli veškeré zásahy do skladby Komponentů v Sestavě, ke kterým došlo bez vědomí Poskytovatele, neboť takové zásahy mohou mít vliv na výběr vhodných Komponentů pro Sestavu.
   5. Písemné potrvzení výběru Komponentů Příjemcem formou elektronické komunikace se považuje za objednávku a Příjemce je povinen uhradit Poskytovateli náklady na pořízení Komponentů před započetím Servisní kontroly na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem.
  6. Zprostředkování prodeje Komponentů
   1. Součástí Servisního balíčku může být služba zprostředkování prodeje komponentů.
   2. Službu zprostředkování prodeje Komponentů poskytuje Poskytovatel pro Komponenty, které byly v rámci Servisu v Sestavě nahrazeny jinými Komponenty.
   3. Za poplatek zahrnutý v ceně Servisního balíčku Poskytovatel zprostředkuje: a) pořízení obrazové a textové dokumentace, b) zveřejnění inzerátů nabízející Komponenty ke koupi prostřednictvím internetových stránek a dalších elektronických platforem určených či vhodných pro nabízení použitého zboží k prodeji, c) komunikaci se zájemci o koupi Komponentů, d) případné úpravy inzerátů a nabídkové ceny
   4. Cenu, za kterou je Komponent nabízen k prodeji, stanovuje Příjemce.
   5. Poskytovateli nenáleží provize z ceny Komponentů.
   6. Poskytovatel nezodpovídá Příjemci za to, že dojde k prodeji Komponentu. Je však povinen vyvinout snahu o prodej Komponentu a tuto snahu v případě, že o to Příjemce požádá, Příjemci doložit.
  7. Reklamace Servisu
   1. Poskytovatel odpovídá Příjemci za to, že provedením Servisu nevzniknou na Zboží žádné závady. Poskytovatel neodpovídá za závady, které Zboží mělo již před započetím Servisní kontroly.
   2. Vznikne-li provedením Servisu na Zboží závada, má Příjemce právo požadovat její odstranění Poskytovatelem bez zbytečného prodlení a na náklady Poskytovatele.
   3. Je-li součástí Servisní kontroly výměna Komponentů, vztahuje se na nově pořízené Komponenty Reklamační řád uvedený v článku 6 Obchodních podmínek.