obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop toplinecomp.cz:

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

 1. Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

   1. E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.toplinecomp.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
   2. Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu, nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, kdy Uživatel provede výběr Zboží v e-shopu a následně se na uzavření kupní smlouvy domluví s Provozovatelem prostřednictvím jiných prostředků elektronické komunikace;
   3. Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
   4. Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
   5. Provozovatel“ znamená společnost ATHELAS Computing s.r.o., IČO: 06833748, se sídlem Šárecká 1023/25, 160 00, Praha 6, Česká republika;
   6. Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
   7. Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
   8. Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
   9. Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
   10. Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
   11. Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
   12. „Komponent“ znamená jakoukoli součást, kterou Provozovatel využívá k sestavení Zboží.
   13. „Sestava“ znamená hotové Zboží v podobě počítačové sestavy zhotovené Provozovatelem na míru dle objednávky Uživatele.
 1. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
   1. Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je dodání Zboží sestaveného na zakázku podle přání Uživatele.
   2. Provozovatel využívá pro sestavení Zboží Komponentů, jejichž dostupnost na trhu a pořizovací cena se mohou měnit. Dojde-li ke změně dostupnosti nebo ceny v období mezi uzavřením kupní smlouvy a dodáním Zboží, je Provozovatel oprávněn ke změnám v Sestavě a ke změnám konečné ceny Zboží, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem Uživatele.
   3. Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
    Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
   4. Zboží nabízené Provozovatelem v E-shopu ze své podstaty neumožňuje dopravu jinými způsoby než individuální dopravou, kdy Provozovatel osobně zajistí dopravu Zboží na místo určené Uživatelem nebo kdy si Uživatel hotové Zboží vyzvedne v provozovně Provozovatele.
   5. Provozovatel zajišťuje dopravu Zboží na území České republiky zdarma. Doprava Zboží do dalších zemí je zpoplatněna tarify zohledňujícími náklady individuální dopravy. Doprava Zboží na území České republiky i do dalších zemí se řídí podmínkami, které tvoří Přílohu č. 2 těchto Obchodních podmínek.
   6. Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
    1. U Zboží vyrobeného na zakázku nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.
    2. Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy sales(zavináč)toplinecomp.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 2. Proces uzavření Smlouvy
  1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Košíku“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
  2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Odeslat“ nebo odsouhlasením obsahu nabídky Uživatelem prostřednictvím elektronické komunikace – e-mailem.
  3. Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
  4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop, nebo momentem kdy e-mail s odsouhlasením obsahu nabídky Uživatelem dojde na server e-mailového klienta Provozovatele.
  5. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
  6. Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
  7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Kupní smlouva
  1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
   1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství a s parametry, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu nebo na kterém se s Provozovatelem dohodl prostřednictvím elektronické komunikace a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu nebo která je mu před potvrzením objednávky sdělena Provozovatelem prostřednictvím elektronické komunikace.
   2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
   3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet výrobu a dodání Zboží Uživateli.
   4. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
   5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.
   6. Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
   7. Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
   8. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
   9. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
   10. Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
   11. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
   12. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
   13. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli do 21 dnů od zaplacení ceny Zboží uvedené v e-shopu nebo v elektronické komunikaci mezi Uživatelem a Provozovatelem.
   14. Provozovatel má právo nahradit Komponenty v Sestavě jinými Komponenty v odpovídající kvalitě a ceně, pokud by aktuální omezená dostupnost Komponentů na trhu měla vliv na dodržení termínu dodání. O náhradě Komponentů je Provozovatel povinen Uživatele informovat neprodleně po zjištění skutečnosti, že náhrada Komponentů je nutná pro dodržení termínu dodání.
   15. Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu nebo sdělenou Provozovateli prostřednictvím elektronické komunikace.
   16. Provozovatel může v souvislosti s náhradou Komponentů v Sestavě dle bodu 4.14 těchto obchodních podmínek změnit konečnou cenu Zboží. O takové změně je Provozovatel povinen informovat Uživatele a vystavit mu daňový doklad – fakturu v případě, že změněná cena Zboží je vyšší než cena uvedená při objednávce a opravný daňový doklad – dobropis v případě, kdy je změněná cena Zboží nižší než cena uvedená při objednávce.
   17. Provozovatel může změnit cenu Zboží také v případě, kdy v období mezi uzavřením kupní smlouvy a dodáním Zboží dojde ke změně pořizovací ceny Komponentů. O změně je Provozovatel povinen informovat Uživatele neprodleně po zjištění nutnosti jejího provedení. Uživatel musí změnu písemně odsouhlasit. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou a nedojdou-li Provozovatel a Uživatel k jinému oboustranně odsouhlasenému ujednání, kupní smlouva zanikne a Uživatel má právo na vrácení zaplacené částky ponížené o cenu Komponentů, které Provozovatel již pořídil pro Sestavu objednanou Uživatelem. Komponenty zakoupené pro Sestavu v takovém případě přecházejí do vlastnictví Uživatele a Provozovatel je povinen doručit mu je do 14 dnů od zániku Kupní smlouvy.
   18. Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy, zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou.
   19. Provozovatel poskytuje Uživateli záruku na Komponenty, ze kterých se skládá Sestava. Záruční doby Komponentů jsou uvedeny v Předávacím protokolu, který Uživatel podepisuje při předání Zboží.
   20. Záruka uvedená v bodě 4.19 se nevztahuje na Komponenty, u nichž Uživatel sám nebo s využitím třetí strany zvolí nastavení jiných než výrobcem povolených parametrů.
   21. Provozovatel dále poskytuje Uživateli záruku 24 měsíců na práce provedené v Sestavě na míru – způsob zapojení a nastavení Komponentů. Záruka na práce provedené na míru může být prodloužena na 36 měsíců v případě, kdy se Uživatel rozhodne využívat servisních služeb poskytovaných Provozovatelem. Podmínky servisu jsou upraveny ve speciálním dokumentu, který tvoří Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.
   22. Záruka na práce provedené na míru se nevztahuje na Sestavy, do nichž bylo Uživatelem nebo třetí stranou odlišnou od Provozovatele zasaženo nad rámec běžné údržby prováděné v souladu s pokyny předané Uživateli v písemné formě – manuálu při předání Zboží.
   23. Záruka na úkony provedené na míru se nevztahuje na Sestavy, u nichž došlo k zanedbání běžné údržby ze strany Uživatele.
   24. Práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
   25. Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
   26. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
   27. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
 4. Uživatelský účet
  1. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
  2. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
  3. Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatel učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
  4. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
 5. Reklamační řád
   1. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad. Převzetím Zboží se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu po doručení a předvedení hotového Zboží Spotřebiteli.
   2. Obsahuje-li Zboží Komponenty s vadami, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Komponentu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
   3. Právo na dodání nového Komponentu má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže daný Komponent řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
   4. Neuplatní-li Spotřebitel právo na dodání nového Komponentu nebo na opravu Komponentu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nový Komponent bez vad nebo Komponent opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
   5. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
   6. Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
   7. Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
   8. Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
   9. V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Komponentů opravou u Komponentu, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
   10. Reklamace Komponentu, včetně odstranění vad daného Komponentu, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
   11. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
   12. Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Komponentu.
   13. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
   14. V případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití, který Provozovatel předá Uživateli při dodání Zboží, nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká při poškozeních vzniklých
    1. mechanickým poškozením zboží,
    2. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
    3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,
    4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
    5. elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,
    6. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
    7. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
    8. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není uživatel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
    9. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
    10. zboží, které bylo upravováno uživatelem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
    11. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
    12. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
    13. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
 6. Osobní údaje
  1. Informace o ochraně osobních údajů naleznete na internetové stránce E-shopu zde: https://www.toplinecomp.cz/gdpr/
 7. Užívání E-shopu
  1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
  2. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
  3. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
  4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
  5. V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.
 8. Prohlášení Provozovatele
  1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
  2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
  3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
  4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci https://www.toplinecomp.cz/kontakt/
 9. Rozhodné právo
  1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 10. Účinnost
  1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 20.10.2019

 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek: Podmínky servisu

Vzájemná práva a povinnosti Příjemce a Poskytovatele, týkající se servisních služeb poskytovaných k dodanému Zboží

 1. Definice

V těchto Podmínkách servisu

   1. Servis“ znamená služby údržby a obměny Komponentů poskytované Poskytovatelem Příjemci po předání Zboží v rozsahu a ceně smluvené oběma stranami. Poskytovatel poskytuje Servis pouze na území České republiky a Slovenska.
   2. Poskytovatel“ znamená společnost ATHELAS Computing s.r.o., IČO: 06833748, se sídlem Šárecká 1023/25, 160 00, Praha 6, Česká republika;
   3. Příjemce“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která využívá služeb Servisu
   4. Smlouva o poskytování servisu“ znamená smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Příjemcem, jehož vznik Příjemce stvrdí výběrem zaklikávacího pole „Chci využít servis“ v E-shopu nebo sdělením Poskytovateli prostřednictvím elektronické komunikace, poté, co si v nabídce Poskytovatele zvolil Servisní balíček dle svého přání.
   5. „Servisní balíček“ znamená soubor služeb poskytovaných v rámci servisu. Jednotlivé servisní balíčky se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb a cenou.
   6. „Servisní dokumentace“ je elektronický soubor s informacemi o obsahu Sestavy a prováděném Servisu, který vede Poskytovatel.
   7. „Servisní kontrola“ znamená soubor úkonů provedených Poskytovatelem na základě jedné Objednávky servisu
   8. „Objednávka servisu“ znamená výzvu Příjemce Poskytovateli k provedení Servisu v určitém časovém intervalu odpovídajícím potřebě vyplývající z podstaty Zboží, ke kterému je poskytován Servis. Výzvu učiní Příjemce samostatně, nebo v reakci na upozornění Poskytovatele, že dle Servisní dokumentace, kterou Poskytovatel vede ke Zboží, nastal čas, kdy je vhodné provést Servisní kontrolu.
  1. Proces uzavření dohody o poskytování servisu
   1. Poskytovatel prostřednictvím E-shopu a webových stránek www.toplinecomp.cz nabízí Uživatelům uzavření Smlouvy o poskytování servisu. Nabídkou na uzavření Smlouvy o poskytování servisu ze strany Poskytovatele je zobrazení volby Servisních balíčků a volitelného pole “Chci využít servis“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
   2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Poskytovatele na uzavření Smlouvy o poskytování servisu podle odst. 2.1 této přílohy Obchodních podmínek ze strany Příjemce se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Odeslat“ nebo odsouhlasením obsahu nabídky Příjemcem prostřednictvím e-mailu.
   3. Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 2.2 této přílohy Obchodních podmínek je uzavřena Smlouva o poskytování servisu.
   4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 2.2 Příjemcem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop, nebo momentem kdy e-mail s odsouhlasením obsahu nabídky Příjemcem dojde na server e-mailového klienta Poskytovatele.
   5. Poskytovatel zašle Příjemci e-mailovou zprávu o uzavření Smlouvy o poskytování servisu, a to na e-mailovou adresu zadanou Příjemcem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
   6. Veškerý obsah týkající se Servisu prezentovaný v rámci uživatelského prostředí E-shopu nebo na webových stránkách www.toplinecomp.cz je pouze informativní a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu o poskytování servisu.
  2. Smlouva o poskytování servisu
   1. Uzavřením Smlouvy o poskytování servisu vstupují v účinnost následující ustanovení:
    1. Příjemce vyjadřuje závazek odebírat od Poskytovatele služby Servisu k zakoupenému Zboží, a to v rozsahu daném zvoleným Servisním balíčkem.
    2. Smlouva o poskytování servisu se uzavírá na dobu neurčitou.
    3. Příjemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli jednorázový poplatek za uzavření Smlouvy o poskytování servisu ve výši, která je uvedena u nabídky Servisu v uživatelském prostředí E-shopu nebo která je mu před potvrzením objednávky sdělena Poskytovatelem prostřednictvím elektronické komunikace.
    4. Poskytovatel se zavazuje vést ke Zboží, k němuž byl Příjemcem objednán Servis, Servisní dokumentaci.
    5. Uzavřením Smlouvy o poskytování servisu vzniká Příjemci nárok na prodlouženou záruku v délce 36 měsíců na práce provedené v Sestavě na míru. Záruka se nevztahuje na případy popsané v bodech 4.22 a 4.23 Obchodních podmínek.
    6. Poskytovatel má právo až do momentu předání Zboží Příjemci od Smlouvy o poskytování servisu odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Smlouvy o poskytování servisu se považuje i právní jednání Poskytovatele spočívající v oznámení Příjemci, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
    7. Příjemce může vypovědět Smlouvu o poskytování servisu kdykoli v průběhu jejího trvání. Výpovědní doba činí 30 dní počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci podání výpovědi. Výpověď smlouvy musí Příjemce zaslat Poskytovateli písemně formou elektronické komunikace na adresu sales(zavináč)toplinecomp.cz nebo formou dopisu doručeného na adresu sídla Poskytovatele.
    8. Cena poskytovaných servisních služeb se řídí sazebníkem Poskytovatele uvedeným na adrese: www.toplinecomp.cz/servis-2. Cenu každé Servisní kontroly sdělí Poskytovatel Příjemci před přijetím objednávky.
    9. Příjemce se zavazuje uhradit cenu Servisní kontroly nejpozději do 7 dnů od provedení Servisní kontroly na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem.
    10. Vypoví-li Příjemce Smlouvu o poskytování servisu, je povinen uhradit Poskytovateli veškeré případné služby Servisu, které Poskytovatel provedl na základě objednávky servisu v době mezi poslední uhrazenou Servisní kontrolou a dnem zániku Smlouvy o poskytování servisu, jakož i náklady na Komponenty, které si Příjemce od Poskytovatele v uvedeném období objednal.
    11. Vypoví-li Příjemce Smlouvu o poskytování servisu dříve než po uplynutí 36 měsíců od dodání Zboží, zaniká jeho nárok na prodlouženou záruku na práce provedené v Sestavě na míru a záruční doba na tyto práce se zkrátí na 24 měsíců.
  3. Způsoby provádění Servisu
   1. Servisní kontrolu týkající se fyzického stavu Komponentů a Sestavy provádí Poskytovatel na místě u Příjemce.
   2. Servisní kontrolu softwarového nastavení Komponentů v Sestavě může Poskytovatel vykonávat i na dálku, zejména přes přístup ke vzdálené ploše počítače – Sestavy.
   3. Příjemce je povinen umožnit Poskytovateli ve smluveném termínu Servisní kontroly přístup k Sestavě.
  4. Zprostředkování nových Komponentů
   1. Součástí Servisního balíčku může být služba zprostředkování nákupu nových Komponentů.
   2. Službu zprostředkování nákupu Komponentů poskytuje Poskytovatel pro Komponenty, které si Příjemce přeje nahradit za novější či jiný model.
   3. Poskytovatel v rámci služby provede pro Příjemce výběr Komponentů vhodných k náhradě stávajícího Komponentu z hlediska celkového nastavení a výkonu Sestavy.
   4. Příjemce je povinen sdělit Poskytovateli veškeré zásahy do skladby Komponentů v Sestavě, ke kterým došlo bez vědomí Poskytovatele, neboť takové zásahy mohou mít vliv na výběr vhodných Komponentů pro Sestavu.
   5. Písemné potrvzení výběru Komponentů Příjemcem formou elektronické komunikace se považuje za objednávku a Příjemce je povinen uhradit Poskytovateli náklady na pořízení Komponentů před započetím Servisní kontroly na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem.
  5. Zprostředkování prodeje Komponentů
   1. Součástí Servisního balíčku může být služba zprostředkování prodeje komponentů.
   2. Službu zprostředkování prodeje Komponentů poskytuje Poskytovatel pro Komponenty, které byly v rámci Servisu v Sestavě nahrazeny jinými Komponenty.
   3. Za poplatek zahrnutý v ceně Servisního balíčku Poskytovatel zprostředkuje: a) pořízení obrazové a textové dokumentace, b) zveřejnění inzerátů nabízející Komponenty ke koupi prostřednictvím internetových stránek a dalších elektronických platforem určených či vhodných pro nabízení použitého zboží k prodeji, c) komunikaci se zájemci o koupi Komponentů, d) případné úpravy inzerátů a nabídkové ceny
   4. Cenu, za kterou je Komponent nabízen k prodeji, stanovuje Příjemce.
   5. Poskytovateli nenáleží provize z ceny Komponentů.
   6. Poskytovatel nezodpovídá Příjemci za to, že dojde k prodeji Komponentu. Je však povinen vyvinout snahu o prodej Komponentu a tuto snahu v případě, že o to Příjemce požádá, Příjemci doložit.
  6. Reklamace Servisu
   1. Poskytovatel odpovídá Příjemci za to, že provedením Servisu nevzniknou na Zboží žádné závady. Poskytovatel neodpovídá za závady, které Zboží mělo již před započetím Servisní kontroly.
   2. Vznikne-li provedením Servisu na Zboží závada, má Příjemce právo požadovat její odstranění Poskytovatelem bez zbytečného prodlení a na náklady Poskytovatele.
   3. Je-li součástí Servisní kontroly výměna Komponentů, vztahuje se na nově pořízené Komponenty Reklamační řád uvedený v článku 6 Obchodních podmínek.

 

Příloha č. 2 Obchodních podmínek: Podmínky dopravy

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, týkající se dopravy zakoupeného Zboží

 1. Zboží nabízené v E-shopu Provozovatele ze své povahy vyžaduje individuální dopravu.
 2. Dopravu zakoupeného Zboží zajišťuje Provozovatel na území České republiky zdarma, a to vlastními prostředky nebo prostředky třetích stran.
 3. Provozovatel a Uživatel si předem smluví datum dopravy a doručení Zboží.
 4. Uživatel je povinen ve smluveném čase zpřístupnit Provozovateli nebo třetí straně pověřené Provozovatelem místo instalace Sestavy a být přítomen na místě k převzetí Zboží, případně zajistit přítomnost osoby, která je Uživatelem oprávněna k převzetí Zboží.
 5. Nesplní-li Uživatel podmínky uvedené v bodě 4 této přílohy obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn naúčtovat mu náklady na marnou cestu ve výši 6 Kč za kilometr.
 6. Uživatel se může dohodnout s Provozovatelem na alternativním způsobu předání Zboží, kdy si Uživatel osobně vyzvedne Zboží v sídle Provozovatele.
 7. Doprava Zboží mimo území České republiky je možná do vybraných zemí a je zpoplatněná. Doprava do zemí: Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Dánsko je zpoplatněna sazbou 0,31 EUR za každý najetý kilometr na cestě k Uživateli a zpět. Doprava do zemí: Francie, Itálie, Nizozemí, Belgie, Lucembursko, Velká Británie, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko je možná na základě individuální domluvy Uživatele s Provozovatelem na podmínkách a ceně dopravy.